Kompensacja mocy biernej to coś, o czym słyszy się coraz więcej. Dzięki niej możliwie jest zredukowanie emitowania mocy biernej. Tak więc wcale nie trzeba być elektrykiem, aby móc skutecznie zmniejszyć rachunki za prąd. Należy pamiętać o tym, że przyczyną wyższych rachunków za energię elektryczną mogą być naliczane przez dostawcę dodatkowe opłaty, dotyczące ponad umownego poboru energii biernej. Jak zatem osiągnąć pożądane rezultaty i przestać ponosić niepotrzebne koszty?

Czym jest w ogóle moc bierna?

Pod pojęciem mocy biernej kryje się moc pobierana przez urządzenie do jego prawidłowego działania, przy jednoczesnym niezmienianiu jej na pracę. Większość urządzeń, oprócz grzejników, pobiera moc bierną w różnych ilościach. Niestety pobieranie mocy biernej z sieci nie jest korzystne dla jego dostawcy, gdyż prowadzi to do zmniejszenia przepustowości linii przesyłowej, ani dal odbiorców, ponieważ mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Rozwiązaniem jest kompensacja mocy biernej – przy dużym poborze mocy biernej zaleca się zastosować baterię kondensatorów, która powinna zostać odpowiednio dopasowana do zapotrzebowania, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie zbędnych kosztów i szybkiego uszkodzenia urządzenia. W celu dostosowania kondensatora, należy wykonać pomiar parametrów sieci i na podstawie otrzymanych wyników dobrać właściwie urządzenie.

Dodatkowe opłaty za nadwyżkę mocy biernej za przekroczenie mocy umownej?

Należy pamiętać o tym, że odbiorcy nie mogą pobierać z sieci więcej mocy, niż zostało to określone w umowie zawartej przez nich z dostawcą prądu. Chodzi tutaj o tak zwaną moc umowną. Zdarza się jednak, ze dochodzi do przekroczenia tej mocy, co może wiązać się nawet z naliczaniem niemałych kar. Jeśli takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce, to warto zainwestować w urządzenie kontrolujące średnią moc i gdy użytkownik zbliży się do dopuszczalnej granicy mocy, zostanie poinformowany o ryzyku jej przekroczenia czy też automatycznie zostaną wyłączone niepotrzebne odbiorniki prądu, do czasu aż pobór mocy zmniejszy się do optymalnego poziomu. Jeśli zaś tego typu przekroczenia występują stosunkowo często, najkorzystniej będzie zwiększyć moc umowną.

Zakłady przemysłowe to przedsiębiorstwa, które stawiają na zysk. Aparatura przemysłowa i jej funkcjonowanie uzależniona jest od działania wielu czynników wykorzystujących energię elektryczną. Niewłaściwe funkcjonowanie niektórych układów może przyczynić się do jej utraty, a tym samym stanowić źródło generowania niepotrzebnych kosztów produkcji i zaniżać zyski. W ramach optymalizacji kosztów, w wielu zakładach przemysłowych stosuje się monitoring zużycia mediów.

Czym jest monitoring zużycia mediów?

Monitoring zużycia mediów to specjalny system informatyczny, który umożliwia bieżące śledzenie, odczytywanie i archiwizowanie danych, pomiarów i wartości, które oddają realne zużywanie mediów, czyli energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, zużycia surowców czy instalacji bazujących na sprężonym powietrzu. Proces ten pozwala nie tylko na określenie bieżącej sytuacji, ale stanowi wyjście do jej analizy i wyciągnięcia wniosków dotyczących wad w pewnych układach i naszkicowania propozycji usprawnienia funkcjonowania instalacji.

Jak działa ten proces?

Proces monitorowania zużycia mediów bazuje na zintegrowaniu wszystkich zbieranych danych w jednej bazie o charakterze centralnym, która służy do przechowywania wyników. Proces zatem zbiera informacje w postaci wartości pomiarowych, które dotyczą funkcjonowania instalacji i układów korzystających z tzw. mediów. Monitoring służy do zbierania danych z całego zakładu, jak i poszczególnych działów.

W jakim celu stosuje się ten proces?

Głównym celem procesu monitorowania zużycia mediów jest dążenie do optymalizacji kosztów. Dzięki zebraniu wszelkich informacji pomiarowych  i danych stanowiących pewne wartości odczytu, istnieje możliwość określenia bieżącej sytuacji, wskazania funkcjonowania poszczególnych instalacji i określenie, czy zużycie jest w nich adekwatne do potrzeb. Na tej podstawie można nakreślić metody działania, które przyczynią się do zmniejszenia zużywania mediów, a tym samym poczynienia znacznych oszczędności produkcyjnych, które przełożą się na zwiększenie zysku.